Uwaga kierowcy, prawo jazdy niebawem w telefonie. Prezydent podpisał ustawę

Uwaga kierowcy, prawo jazdy niebawem w telefonie. Prezydent podpisał ustawę

Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne
Prawo jazdy, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. jeffrysmif
Prezydent podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że prawa jazdy nie trzeba będzie wozić ze sobą, bo dane znajdą się w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zmian jest zresztą więcej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień i zarazem zmniejszenie kosztów ponoszonych przez obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie liczby wydawanych dokumentów, dostosowanie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań powierzonych organom jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa:

 • Zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego.

 • Umożliwia rejestrację pojazdu lub czasową rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.
 • Wprowadza możliwość czasowej rejestracji pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.
 • Zgodnie z ustawą możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 • Zniesiony będzie obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie jego własności.
 • Ustawa ponadto wprowadza możliwość rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego.

Ustawa określa także:

 1. zasady współpracy polskich organów rejestrujących z organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. zasady wydawania wtórników dokumentów i wtórników tablic rejestracyjnych, a także tablicy dodatkowej,
 3. przesłanki odmowy rejestracji pojazdu,
 4. strukturę numeru rejestracyjnego pojazdu,
 5. miejsce umieszczania oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych i obowiązek utrzymywania tablic w należytym stanie przez kierującego pojazdem,
 6. obowiązek prowadzenia ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych i wyznaczania pojemności rejestracyjnych dla niektórych tablic.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przewidziane są jednak liczne wyjątki. Przykładowo wskazać można:

 • przepisy dotyczące możliwości upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu lub do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu – które wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;
 • przepisy znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej, wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niektóre z wprowadzanych regulacji, wymagające wdrożenia rozwiązań technicznych, mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra stosownego komunikatu, m.in. komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgromadzone w tej ewidencji.

Czytaj też:
Kiedy prawo jazdy w telefonie?

Źródło: KPRP
 0

Czytaj także