Czy można w tej chwili jeździć motocyklem?

Czy można w tej chwili jeździć motocyklem?

Harley-Davidson LiveWire
Harley-Davidson LiveWire / Źródło: Harle-Davidson/materiały prasowe
Pogoda sprzyja. Motocykliści po zimie uruchamiają swoje jednoślady. Wielu ma jednak wątpliwości, czy w związku z ograniczeniami mogą się nimi poruszać. Rozwiewamy je tutaj.

Przepisy wprowadzające ograniczenia co do przemieszczania się po Polsce weszły w życie 1 kwietnia. Są surowe. Oczywiście zalecenia są takie, żeby pozostać w domu, ale używanie pojazdów mechanicznych – w określonym celu (dojazd do pracy, wolontariat, zakupy) – wciąż nie zostało cofnięte.

Tymczasem wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (w wypowiedzi dla Wp.pl) powiedział, że na motocyklu raczej nie można jeździć, w przeciwieństwie do roweru, którym poruszanie się jest dozwolone. To nie jest prawda.

Sięgnijmy do źródeł. Zasady przemieszczania się podczas epidemii reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

W rozdziale 2 „Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie”, w §5 czytamy:

  • W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
  • 1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • 2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • 3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • 4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Z kolei w rodziale 8 „Nakaz określonego sposobu przemieszczania się” czytamy:

  • § 18. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
  • 1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
  • a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  • b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • 2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

A zatem poruszanie się motocyklem, motorowerem ani skuterem nie jest zabronione. Przepisy dotyczące przemieszczania się samochodami osobowymi i jednośladami są takie same. Do pracy, na zakupy, na wolontariat można docierać także motocyklami. Przejażdżki dla przyjemności są jednak wykluczone.

Czytaj też:
Czy na czas epidemii obniżona będzie dopuszczalna prędkość na polskich drogach?

Opracował:
Źródło: Gov.pl, Motocykl-online.pl
 0

Czytaj także