Samochodem na grzyby. Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę oraz nałożyć mandat?

Samochodem na grzyby. Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę oraz nałożyć mandat?

Grzybobranie
Grzybobranie Źródło:Shutterstock / DimaBerlin
Wyjazdy samochodem w okolice lasu to codzienność wszystkich miłośników zbierania grzybów. Wybierając się w okolice lasu warto zdawać sobie sprawę z tego, czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę oraz nałożyć mandat. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Mandat można dostać np. za niszczenie grzybni.

Jeśli planujecie wyjazd do lasu samochodem warto poznać przepisy dotyczące wjazdem samochodem do lasu, czy parkowania w pobliżu. Warto też wiedzieć jakie uprawnienia mają strażnicy leśni.

Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?

Jak informuje Nadleśnictwo Warcino, strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.29c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów.

Po co im takie uprawnia? Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać, wylegitymować i wydać polecenie co do zachowania się na drodze. Co ciekawe, jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.

Czy strażnik leśny może nałożyć mandat karny?

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach strażnik leśny ma także prawo do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.

Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Mandat za niszczenie grzybów i nie tylko

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy, ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie stanowi, że grzywny są nakładane w zasadzie w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

W przypadku gdy sprawcą wykroczenia jest osoba czasowo przebywająca na terenie naszego kraju lub osoba nie mająca stałego miejsca zamieszkania i pobytu, nakłada się mandat karny gotówkowy. W takiej sytuacji należność wpłaca się od razu osobie, która nałożyła mandat.

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.

Czytaj też:
Na grzyby… ze smartfonem. Top 5 aplikacji, które pomogą na grzybobraniu
Czytaj też:
Uszak bzowy, czyli polski grzyb mun. Jakie ma właściwości lecznicze?

Źródło: Lasy Państwowe