Czy ekrany akustyczne przy drogach są konieczne?

Czy ekrany akustyczne przy drogach są konieczne?

Autostrada w Polsce
Autostrada w Polsce Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła przypomnieć, po co buduje i czemu służą ekrany akustyczne przy drogach szybkiego ruchu. Te ekrany budzą spore kontrowersje, ale jak się okazuje, są konieczne.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że ekrany akustyczne ustawia w celu ochrony przed hałasem terenów faktycznie zagospodarowanych. Stawia je tylko w przypadkach przekroczenia obowiązujących norm hałasu w środowisku.

Na etapie projektowania lub w budowie, decyzję o postawieniu ekranów akustycznych podejmuje organ ochrony środowiska. W przypadku dróg istniejących, decyzję podejmuje właściwy miejscowo marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Decyzja podejmowana jest na podstawie wyników analizy akustycznej.

Wysokość ekranów zależy m.in. od rodzaju zabudowy podlegającej ochronie, od poziomu przekroczenia norm hałasu czy odległości zabudowy od drogi. Ekrany powstają w oparciu o wiążące nas decyzje, pozwolenia i ścisłe wytyczne. Ekrany akustyczne przy drogach zarządzanych przez GDDKiA mają powierzchnię ponad 6 mln m².

Lege artis

GDDKiA działa zgodnie z przepisami prawa i uzyskanymi decyzjami właściwych organów. Kieruje się rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawą Prawo ochrony środowiska, a także zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To na podstawie ww przepisów i dokumentów lokalizowane i budowane są ekrany akustyczne. Dodatkowe mogą powstać, jeśli normy hałasu będą przekroczone i właściwy marszałek województwa lub starosta wyda stosowną decyzję.

Chodzi o ochronę środowiska

Jak wyjaśnia GDDKiA, jednym z podstawowych elementów procesu inwestycyjnego jest ochrona środowiska, czyli wód, gleb, przyrody, powietrza, zabytków czy stanu akustycznego środowiska. Zagadnienia te są analizowane etapowo, a jest to związane ze zwiększającym się poziomem szczegółowości opracowywanej kolejno dokumentacji projektowej.

W pierwszej kolejności, w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, przygotowywana jest karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej.

Drugim etapem jest wykonanie koncepcji programowej, która jest przygotowywana w oparciu o uzyskaną wcześniej decyzję środowiskową.

W ramach prac projektowych analizowane są różne sposoby walki z hałasem – zaczynając od typowania przebiegu drogi (w celu omijania w maksymalnym stopniu terenów zabudowanych), poprzez odpowiednie projektowanie niwelety (tak aby tam, gdzie jest to możliwe, prowadzić drogę w wykopie), kończąc na analizowaniu konkretnych rozwiązań technicznych ograniczających hałas drogowy (np. wały ziemne, konstrukcje ziemno-betonowe, ekrany akustyczne, ekrany ziemne).

Biorąc pod uwagę poziom przekroczeń, usytuowanie zabudowy, warunki terenowe, w wielu przypadkach to właśnie ekrany akustyczne są optymalnym rozwiązaniem do zastosowania w danej sytuacji. W przypadku dostępnych technologii mogą to być np. ekrany z trocinobetonu lub tam, gdzie to wymagane, z plexiglasu.

Ostatnią fazą przed rozpoczęciem realizacji robót jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach tego etapu przewidziane jest przeprowadzenie ponownej analizy środowiskowej i wykonywany jest drugi raport o oddziaływaniu na środowisko. Zatwierdzeniem wskazanych rozwiązań chroniących środowisko przed negatywnym oddziaływaniem drogi jest postanowienie wydawane przez właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ). W oparciu o zapisy tego dokumentu, po uzyskaniu decyzji ZRID, realizowana jest inwestycja, w tym ekrany akustyczne.

Ekrany akustyczne wybudowane w oparciu o decyzje

Zabezpieczenia akustyczne są realizowane ściśle według rozstrzygnięć administracyjnych, m.in. RDOŚ. Dokumenty te określają również warunki dotyczące wykonania analizy porealizacyjnej, czyli opracowania, które ocenia rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko po jej zrealizowaniu.

GDDKiA, ani żaden inny zarządca drogi, nie może podczas realizacji inwestycji ani po ich zakończeniu wybudować mniej lub więcej ekranów akustycznych czy też zmienić ich lokalizacji bądź wysokości. Zabezpieczenia powstają w oparciu o wiążące Dyrekcję jako inwestora decyzje i pozwolenia.

Wydane decyzje uwzględniają zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego obecnie GDDKiA stawia ekrany tam, gdzie działka jest faktycznie zagospodarowana, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W innych przypadkach pozostawia rezerwę terenu pod budowę ekranów w przyszłości (gdy z miejscowego planu wynika obowiązek ochrony akustycznej).

Weryfikacja skuteczności zastosowanych ekranów

Zgodnie z wiążącą decyzją RDOŚ, analizę porealizacyjną Dyrekcja przeprowadza co do zasady po roku od udostępnienia drogi kierowcom, gdy potoki i natężenie ruchu na nowym odcinku osiągną swój docelowy charakter. Wyniki analizy przedkłada się organowi ochrony środowiska po 18 miesiącach.

W przypadku potwierdzenia przekroczenia norm hałasu buduje się dodatkowe zabezpieczenia wskazane w decyzji marszałka danego województwa lub starosty.

Wnioski o ekrany

Okoliczni mieszkańcy mają prawo złożyć również wniosek dotyczący zbyt dużego hałasu, jaki generuje ruch na istniejącej sieci dróg krajowych. Taki wniosek składają do organu ochrony środowiska, który może nakazać wykonanie przeglądu ekologicznego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przeglądu okaże się, że standardy jakości środowiska nie są dotrzymane (np. normy hałasu są przekroczone), organ może wydać decyzję zobowiązującą inwestora do działań naprawczych (np. budowa lub podwyższenie ekranów akustycznych).

Dopuszczalne poziomy decybeli

Aktualnie w Polsce obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:

  • 45 dB w nocy dla szpitali poza miastem i stref uzdrowiskowych „A”;
  • 50 dB w dzień dla szpitali poza miastem i stref uzdrowiskowych „A”;
  • 56 dB w nocy dla szkół, szpitali w miastach i domów opieki, zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
  • 61 dB w dzień dla zabudowy jednorodzinnej, szkół, szpitali w miastach i domów opieki;
  • 65 dB w dzień dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Chronią przed hałasem

Ekrany akustyczne przy drogach zarządzanych przez GDDKiA mają powierzchnię ponad 6 mln m². Trwałość ekranu wynosi od pięciu do nawet ponad 15 lat i uzależniona jest m.in. od użytego materiału oraz lokalizacji. Średni koszt 1 m² ekranu uzależniony jest od wysokości całej konstrukcji i użytego materiału i wynosi od ok. 1000 do ok. 1600 zł.

Czytaj też:
Lubuskie. Tragiczny wypadek z udziałem pojazdu amerykańskiej armii. Dwie osoby nie żyją
Czytaj też:
Karambol na S74. Zderzyło się kilkadziesiąt samochodów

Źródło: GDDKiA