Ważne zmiany dla kierowców i pasażerów. Nowe przepisy z podpisem prezydenta

Ważne zmiany dla kierowców i pasażerów. Nowe przepisy z podpisem prezydenta

Taksówka zatrzymanego mężczyzny
Taksówka zatrzymanego mężczyzny Źródło: Policja
Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów na aplikację.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadza zmiany w trzech aspektach. Pierwszy wprowadza obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Druga zmiana ma poprawić weryfikację tożsamości kierującego pojazdem wykonującego przewóz osób z użyciem aplikacji. Trzecia z kolei dotyczy punktów karnych. Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane już po roku, a nie jak było wcześniej – po dwóch latach.

Brak opłaty ewidencyjnej za wydanie „prawka”

Zniesienie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów dotyczyć będzie opłat wnoszonych w związku z wydaniem: prawa jazdy (krajowego i międzynarodowego), karty kwalifikacji kierowcy, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i ich wtórników, nalepki kontrolnej, karty pojazdu.

Weryfikacja kierowców „na apkę”

Nowelizacja ustawy ma poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji. Nakłada na przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych obowiązek weryfikacji zatrudnionego kierowcy. Przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu, przedsiębiorca będzie musiał, w trybie osobistego stawiennictwa, sprawdzić tożsamość kierowcy i jego niekaralność, posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu oraz autentyczność dokumentów. Właściciele firm pośredniczący w przewozach – nie rzadziej niż raz na 50 kursów – będą musieli zweryfikować kierowcę, a podczas wykonania tej czynności utrwalić jego wizerunek. Nowelizacja ustawy nakłada na przedsiębiorcę także obowiązek przechowywania informacji o kierowcy przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył pracę przy przewozie osób. Będzie je musiał przekazać także innemu przedsiębiorcy prowadzącemu podobną działalność, jeśli ten o to zawnioskuje. Z kolei kierowcy rozliczający się za pośrednictwem aplikacji, na żądanie uprawnionego organu kontroli, będą musieli okazywać i udostępniać urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja.

Zmniejszenie punktów karnych online

Ostatnia zmiana dotyczy punktów karnych. Skraca do roku okres przechowywania informacji o otrzymanej liczbie punktów zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców oraz umożliwia redukcję punktów karnych. W przyszłości osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Ustawa uchwalona przez Sejm 26 maja 2023 roku została podpisana przez Andrzeja Dudę 7 czerwca 2023 roku. Przepisy wejdą w życie prawdopodobnie 1 lipca, aczkolwiek część z nich w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Czytaj też:
Odcinkowy pomiar prędkości. Znamy najnowszą listę miejsc
Czytaj też:
Rekordzista w motocyklu. Na mandaty wyda roczną pensję

Źródło: Rzeczpospolita, Kancelaria Prezydenta RP