Zmiany w kodeksie drogowym z podpisem prezydenta. Co czeka kierowców?

Zmiany w kodeksie drogowym z podpisem prezydenta. Co czeka kierowców?

Wyprzedzające się TIR-y
Wyprzedzające się TIR-y / Źródło: ITD
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo o ruchu drogowym. Jakie zmiany czekają kierowców?

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Jakie zmiany czekają kierowców?

Po pierwsze, nowelizacja wprowadza obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kat. I–IV, istnieje obowiązek dołączenia do tego wniosku dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, natomiast w przypadku złożenia wniosku w kategorii V opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się dopiero po złożeniu wniosku, przed wydaniem zezwolenia.

Po drugie, wprowadza odwołanie się w treści przepisu, który ustanawia obowiązek wyposażenia autobusów i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ogranicznik prędkości, do kategorii pojazdów wymienionych w załączniku do ustawy. Zmiana ta ma na celu dostosowanie terminologii stosowanej w ustawie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi.

Po trzecie, przeniesienie do przepisów ustawy norm wyłączających od obowiązku montowania ograniczników prędkości pojazdy zarejestrowane, w zależności od ich masy, przed 1 stycznia 1988 r. albo przed 1 października 2001 r. Zwolnienia takie były przewidziane w przepisach przejściowych ustaw nowelizujących i dotarcie do nich przez adresatów jest obecnie istotnie utrudnione, ponieważ nie są ujmowane w kolejnych tekstach jednolitych ustawy zmienianej.

Po czwarte, wprowadza przekazanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego kompetencji ministra właściwego do spraw transportu w zakresie wydawania zezwolenia na indywidualne odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że przyczyną wprowadzenia tej zmiany jest bardzo duża liczba wniosków dotyczących odstępstw od warunków technicznych pojazdów (średnio 1400 rocznie), która w przypadku pozostawienia zadania we właściwości ministra właściwego do spraw transportu wymuszałaby stworzenie nowych stanowisk pracy w resorcie do obsługi obywateli w tym zakresie.

Wreszcie, nowelizacja wprowadza ograniczenie katalogu pojazdów podlegających kontroli w stacji kontroli pojazdów w związku z wymianą drogomierza. Procedurze związanej z wymianą drogomierza będą podlegać wyłącznie pojazdy, które podlegają rejestracji, tj. pojazdy wskazane w art. 71 ust. 1 ustawy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czytaj też:
Od dziś nowe prawo. Muszą je znać użytkownicy hulajnóg, ale nie tylko oni

Źródło: Prezydent.pl
 0

Czytaj także