Komisja Europejska wzięła się za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czekają nas ogromne zmiany

Komisja Europejska wzięła się za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czekają nas ogromne zmiany

Autostrada w Polsce, zdjęcie ilustracyjne
Autostrada w Polsce, zdjęcie ilustracyjne Źródło: GDDKiA
Komisja Europejska przedstawiła 1 marca 2023 roku wniosek w sprawie wprowadzenia cyfrowego prawa jazdy ważnego w całej UE. Urzędnicy KE zaproponowali również nowe przepisy ułatwiające egzekwowanie przepisów ruchu drogowego w wymiarze transgranicznym.

O sprawie obszernie pisze Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Jak czytamy, nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg i pomóc Unii Europejskiej zrealizować „wizję zero” – brak ofiar śmiertelnych na unijnych drogach do 2050 r.

Wyzwanie z tym związane jest zaś ogromne, bo w ubiegłym roku na drogach UE zginęło ponad 20 tys. osób, a większość ofiar stanowili piesi, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg i motocykli. Przepisy zaproponowane przez KE mają lepiej przygotowywać kierowców do korzystania z pojazdów bezemisyjnych i do poruszania się po drogach miejskich, wraz z większą liczbą rowerów i pojazdów dwukołowych oraz w otoczeniu wielu pieszych. Umożliwić mają również młodym kierowcom zdobycie doświadczenia dzięki systemowi prowadzenia pojazdów pod opieką – od 17 roku życia młodzi ludzie będą mogli uczyć się prowadzenia pojazdów i uzyskać prawo jazdy. Osoby, które ukończyły 17 lat, będą mogły samodzielnie prowadzić pojazd od ukończenia 18 roku życia i pracować jako zawodowi kierowcy, gdy tylko pozwoli na to zajmowane przez nich stanowisko. Pomoże to rozwiązać obecny problem niedoboru kierowców.

Unowocześnienie przepisów dotyczących praw jazdy

Jak czytamy, propozycja w sprawie praw jazdy zmienia obowiązujące prawo UE i jest zdaniem Komisji inspirowana najlepszymi praktykami obowiązującymi już w kilku państwach członkowskich. Głównym celem nowych przepisów ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie środków obejmujących:

 • Okres próbny wynoszący co najmniej dwa lata dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasada zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ nawet jeśli młodzi kierowcy stanowią jedynie 8 proc. wszystkich kierowców samochodów, dwa na pięć śmiertelnych zderzeń ma miejsce z udziałem kierowcy w wieku poniżej 30 lat;
 • Umożliwienie młodym ludziom przystąpienie do egzaminu i rozpoczęcie kierowania samochodami osobowymi i samochodami ciężarowymi pod opieką w wieku od 17 lat, aby zdobyć doświadczenie w prowadzeniu pojazdów;
 • Dostosowanie szkolenia i badań kierowców w celu lepszego przygotowania kierowców do obecności na drogach ich niechronionych użytkowników. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, a także użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych w miarę przechodzenia UE na bardziej zrównoważoną mobilność w miastach;
 • Bardziej ukierunkowaną ocenę sprawności fizycznej i psychicznej, z uwzględnieniem postępów w leczeniu chorób takich jak cukrzyca. Będzie się również zachęcać kierowców do uaktualniania swoich umiejętności i wiedzy w zakresie prowadzenia pojazdu, aby nadążać za rozwojem technologicznym.

Cyfrowe prawo jazdy w Europie

Aby uprościć uznawanie praw jazdy między państwami członkowskimi, Komisja, jako pierwsza na świecie, proponuje cyfrowe prawo jazdy. Zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana tego dokumentu mają być znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online. W tym samym duchu łatwiej będzie również obywatelom państw spoza UE (o porównywalnych normach bezpieczeństwa ruchu drogowego) wymienić swoje prawo jazdy na dokument obowiązujący w UE.

Zaktualizowane przepisy dotyczące egzaminów mają uwzględniać przejście na pojazdy bezemisyjne. Podczas egzaminów będzie się na przykład oceniać wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi systemami wspomagania jazdy i innymi zautomatyzowanymi technologiami. Początkujący kierowcy będą się również uczyć, w jaki sposób ich styl jazdy – np. czas zmiany biegów – wpływa na emisje. Ponadto dopuszczalna masa pojazdu kategorii B zostanie skorygowana w przypadku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, ponieważ pojazdy bezemisyjne mogą być cięższe.

Skuteczne transgraniczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego

Obecne przepisy UE dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów przyczyniły się do tego, że sprawcy przestępstw lub wykroczeń w ruchu drogowym niebędących rezydentami nie pozostaną anonimowi. Jednak w 2019 r. około 40 proc. przestępstw lub wykroczeń transgranicznych pozostawało bezkarnych, ponieważ sprawca nie został zidentyfikowany lub płatność nie została wyegzekwowana. Przedstawione 1 marca przez KE propozycje (wnioski) mają zatem na celu rozwiązanie tego problemu poprzez umożliwienie organom egzekwowania prawa dostępu do krajowych rejestrów praw jazdy. Komisja proponuje również wzmocnienie roli ustanowionych krajowych punktów kontaktowych, tak aby mogły one lepiej współpracować z organami egzekwowania prawa zaangażowanymi w dochodzenia w sprawie przestępstw lub wykroczeń. Pozwoli to zaradzić obecnym niedociągnięciom we współpracy między państwami członkowskimi przy prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw lub wykroczeń.

Obecnie obowiązujące przepisy obejmują niektóre z najczęstszych i najpoważniejszych przestępstw lub wykroczeń, takich jak nadmierna prędkość i kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Komisja proponuje rozszerzenie zakresu przestępstw lub wykroczeń drogowych o:

 • niezachowanie wystarczającej odległości od pojazdu jadącego z przodu
 • niebezpieczne wyprzedzanie
 • niebezpieczne parkowanie
 • przekroczenie jednej lub kilku ciągłych białych linii
 • jazdę w niewłaściwym kierunku
 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z korytarzy awaryjnych
 • korzystanie z przeciążonego pojazdu.

Jak podkreślają przedstawiciele Komisji Europejskiej, powyższe zmiany mają pomóc ograniczyć bezkarność za takie przestępstwa lub wykroczenia i zwiększyć zdolność państw członkowskich do karania sprawców z innych unijnych krajów. Chodzi również o zapewnienie równego traktowania sprawców (przestępstw lub wykroczeń) będących rezydentami i nierezydentów.

Zaktualizowane przepisy mają umożliwić przestrzeganie praw osób oskarżonych o przestępstwa lub wykroczenia drogowe. Osoby niebędące rezydentami zachowują prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, do domniemania niewinności i do obrony. Prawa te zostaną lepiej zagwarantowane dzięki przepisom zapewniającym jednolitą treść i doręczanie zawiadomień o nałożeniu kary, dzięki zapewnieniu odbiorcom takich zawiadomień możliwości weryfikacji ich autentyczności, a także dzięki wprowadzeniu standardowego wymogu udostępniania informacji domniemanym sprawcom.

Specjalny portal informatyczny ma umożliwić obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących w każdym państwie członkowskim, a z czasem umożliwić im bezpośrednie uiszczanie kar pieniężnych.

Przepisy te zostaną również dostosowane do unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO i dyrektywa o ochronie danych w sprawach karnych).

Zakazy prowadzenia pojazdów

Aby zapobiec bezkarności sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, wprowadzony ma zostać nowy system umożliwiający zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE, w przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje się na wykluczenie kierowcy z powodu przestępstwa popełnionego na jego terytorium. Pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców przestępstw w ruchu drogowym we wszystkich państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli poważne wykroczenie skutkuje zakazem prowadzenia pojazdów, nie można go egzekwować w całej UE, jeżeli kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie w państwie członkowskim innym niż to, które wydało mu prawo jazdy.

Propozycja UE dotyczy poważnych przestępstw lub wykroczeń drogowych, takich jak nadmierna prędkość, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz spowodowanie śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała w wyniku jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia drogowego.

Czytaj też:
Poważny wypadek na drodze. Jak powinien zachować się dobry kierowca, a czego nie wolno mu robić?
Czytaj też:
Nawigacja w samochodzie. Nie obsługuj jej podczas jazdy!

Źródło: Komisja Europejska, IBRM Samar
 0

Czytaj także