Zakup samochodu używanego. Od jutra nowe obowiązki dla kupujących

Zakup samochodu używanego. Od jutra nowe obowiązki dla kupujących

Parking samochodowy, zdjęcie ilustracyjne
Parking samochodowy, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Sinuswelle
1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Ustawa wprowadza do Prawa o ruchu drogowym (dalej: PRD) art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Od tego obowiązku wprowadzono wyjątki:

  • Obowiązku nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów i pojazd ten jest pojazdem nowym. Przez „pojazd nowy” rozumie się (art. 2 pkt 63 PRD) pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Przez pojazd „fabrycznie nowy” należy rozumieć jego stan techniczny jako nowy. Jest to definicja nie do końca ostra, ale funkcjonuje ona w takiej formie od lat w ustawie i ma zastosowanie tak jak dotychczas.
  • Obowiązku nie stosuje się do podmiotu uprawnionego posiadającego decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów (tablice dealerskie) – w odniesieniu do pojazdów, dla których posiada on ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów. Oznacza to, że obowiązku przerejestrowania nie będzie stosować się dla pojazdów, które nie są już autami nowymi, dla których wypełniono wcześniej profesjonalny dowód rejestracyjny.
  • Stosuje się go do pozostałych pojazdów i w przypadku gdy właścicielem takiego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest on do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Przedsiębiorcy zyskali czas

Z powyższego wynika, że obowiązek przerejestrowania pojazdów dotyczy jedynie samochodów używanych i w tym przypadku dla przedsiębiorcy zajmującego się obrotem pojazdami termin na złożenie wniosku o rejestrację wynosi 90 dni. Obowiązek przerejestrowania wygasa, jeżeli przedsiębiorca dokona zbycia pojazdu przed upływem terminu.

Przedmiotowa ustawa usuwa z art. 78 ust. 2 PRD obowiązek zawiadamiania o nabyciu pojazdu zarejestrowanego. W związku z powyższym klient nabywający auto, nie będzie miał już obowiązku zawiadamiania o jego nabyciu. Oczywiście w tym przypadku będzie miał on obowiązek jego przerejestrowania i zależnie od tego jaką kategorią podmiotu jest, będzie musiał to zrobić w terminie 30-dniowym albo 90-dniowym.

Wiadomo będzie, gdzie zgłaszać

Uregulowana zostaje także kwestia właściwości miejscowej dla zawiadomień o zbyciu pojazdu, co do tej pory budziło problemy. Zawiadomienia o zbyciu pojazdu właściciel będzie dokonywać u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Ponadto nową regulacją jest, że w przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu

Kary za brak rejestracji

Właściciel pojazdu, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie w 30-dniowym terminie, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 500 zł od pojazdu. Z kolei dealer, który jest przedsiębiorcą w zakresie obrotu pojazdami, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie w 90-dniowym terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 1000 zł od pojazdu.

Kary będą też podwyższane przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu z przekroczeniem o minimum 180 dni od upływu terminu i tak:

  • w przypadku „zwykłego” właściciela dla którego obowiązuje termin 30-dniowy kara będzie wynosić 1000 zł od pojazdu;
  • w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego obrót pojazdami, w tym dealera, dla którego obowiązuje termin 90-dniowy kara będzie wynosić 2000 zł od pojazdu.

Z kolei, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu w terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Będzie to więc kara sztywna, ponieważ do tej pory była ona w przedziale 200-1000 zł.

Ostatnią istotną nowelizacją, jest to, że kary pieniężne współwłaściciele pojazdu będą ponosić solidarnie.

Czytaj też:
Nowe paliwo nie do każdego auta? Resort klimatu pomoże to stwierdzić
Czytaj też:
Planujesz zakup używanego auta? Nieznajomość nowych przepisów może kosztować

Opracował:
Źródło: Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego