41 mld zł na poprawę bezpieczeństwa. Na co konkretnie wydadzą pieniądze drogowcy?

41 mld zł na poprawę bezpieczeństwa. Na co konkretnie wydadzą pieniądze drogowcy?

Budowa drogi krajowej DK74 z Rdzawki do Nowego Targu
Budowa drogi krajowej DK74 z Rdzawki do Nowego Targu Źródło: GDDKiA
Budowa nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic to tylko część działań Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym, że to duże budowy przyciągają uwagę, drogowcy postanowili przypomnieć o pozostałych, mniejszych inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo, komfort i jakość istniejącej sieci dróg krajowych.

Jak pisze GDDKiA, łączna wartość tych inwestycji w najbliższych latach przekroczy 41 mld zł. W tym roku drogowcy ogłosili przetargi na 83 zadania, na 110 podpisali już umowy, a przetargi na kolejne 107 zadań planują ogłosić jeszcze w 2024 roku.

Zadania na istniejącej sieci dróg krajowych

W Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) oraz Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej ujętych zostało ponad 1300 inwestycji. Prawie 1000 z nich to inwestycje polegające na punktowej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejna grupa to ponad 250 zadań stanowiących kompleksowe przebudowy lub rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych, w tym budowy węzłów drogowych. Drogowcy realizują również zadania mostowe, a także zadania poprawiające efektywność energetyczną i stan techniczny sieci.

W ramach tych wszystkich inwestycji zrealizowanych będzie ok. 12 tys. zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie drogowcy realizują 377 inwestycji o wartości 9,3 mld zł, kolejne 409 o wartości ok. 32 mld zł jest w trakcie przygotowania, a 34 pozostają na etapie przetargu.

W tym roku drogowcy ogłosili przetargi na 72 zadania punktowo poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i 13 kompleksowych przebudów lub rozbudów, które poprawią bezpieczeństwo na dłuższych odcinkach dróg krajowych.

Większe bezpieczeństwo

Drogowcy zakończyli już 523 inwestycje z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej o wartości 1,39 mld zł. W efekcie piesi i kierowcy zyskali między innymi:

  • chodniki: 120 km
  • drogi pieszo-rowerowe: 75 km
  • azyle dla pieszych: 155 szt.
  • oświetlenia przejść dla pieszych: 4 265 szt.
  • przebudowane skrzyżowania na ronda: 33 szt.
  • zatoki autobusowe: 204 szt.

Kolejne zadania

Na różnych etapach realizacji, przetargu i przygotowania jest m.in. 160 km chodników, ponad 190 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz 20 km dróg rowerowych. Drogowcy zbudują lub przebudują też 39 rond i doświetlą 250 skrzyżowań. Pojawi się też 150 nowych lewoskrętów.

Bezpieczeństwo pieszych zostanie poprawione poprzez budowę 285 azyli i 290 zatok autobusowych. Ponad 5600 przejść dla pieszych zostanie doświetlonych, na 510 pojawią się dodatkowe znaki informujące o przejściu dla pieszych, a 51 zyska sygnalizację świetlną.

Mosty, wiadukty i inne przeprawy

Ponad 500 mln zł – to szacunkowa wartość 28 drogowych obiektów inżynierskich, które są na etapie przygotowania. W tym roku drogowcy planują ogłosić przetargi na realizację trzech zadań o prognozowanej łącznej wartości blisko 73 mln zł. W realizacji mają natomiast 27 drogowych obiektów inżynierskich o łącznej wartości ok. 665 mln zł.

Istniejące mosty, wiadukty lub przepusty zostaną zastąpione nowymi, np. mostami przez rzeki Noteć i Gwdę w Ujściu w ciągu DK11, czy nowym mostem w Łęcznej w ciągu DK82. Ponadto wymieniane są elementy konstrukcyjne istniejących obiektów, np. ustrój nośny mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu DK77. Wszystkie te inwestycje są już w trakcie robót budowlanych.

Drogowcy przygotowują remonty 33 obiektów inżynierskich o szacowanej wartości 45,2 mln zł. W trakcie prac remontowych lub na etapie przetargu na te prace jest 37 drogowych obiektów inżynierskich o wartości ok. 114 mln zł. W tym roku planują jeszcze ogłosić pięć przetargów na remonty o wartości ok. 8,2 mln zł. Remonty obejmują naprawę konstrukcji obiektów oraz wymianę elementów wyposażenia.

Programy i ich cele

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. dotyczy kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Jego głównym celem jest zwiększenie spójności sieci naszych dróg, zapewnienie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz intensyfikacja działań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Program ten wskazuje rodzaje zadań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników.

Czytaj też:
Wakacje 2024. Nowe drogi, którymi kierowcy jeszcze nie jechali
Czytaj też:
Obwodnica Łomży i spektakularny most. Coraz bliżej do przejezdności

Opracował:
Źródło: GDDKiA