Jedna czwarta środków wydana. Podsumowanie programu „Mój Elektryk”

Jedna czwarta środków wydana. Podsumowanie programu „Mój Elektryk”

Elektromobilność
Elektromobilność Źródło:Hyundai
Beneficjentom „Mojego Elektryka” wypłacono już łącznie 177,8 mln zł, co stanowi 26 proc. całego budżetu programu. Udzielono dofinansowania do zakupu około 6 tys. pojazdów zeroemisyjnych, a 2 tys. czeka w kolejce – informuje serwis Elektromobilni.pl.

Celem programu „Mój elektryk”, dzięki któremu można otrzymać dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Chodzi o wsparcie zakupu i leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych.

Warto przypomnieć, że okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 – 2026, w tym okres zawierania umów do 31 grudnia 2025 i okres wydatkowania środków do 30 czerwca 2026 r. Z kolei okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 1 maja 2020 r. – 31 grudnia 2025 r. Budżet programu ustalony został początkowo na kwotę 500 mln zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50 proc. zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska w celu udzielania dotacji. Program „Mój Elektryk” będzie wdrażany do 31 grudnia 2025 roku. – Nie wykluczamy wydłużenia okresu realizacji programu. Taka decyzja może być podjęta w końcowej fazie wdrażania programu i będzie zależna od dostępności środków, a także od dalszego zapotrzebowania na ten program – powiedział Instytutowi Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość dopłat do elektryków

W naborze wniosków od osób fizycznych wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego kategorii M1 w kwocie 18 750 zł. Tylko w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dofinansowanie wynosi 27 tys. zł. Wśród wniosków złożonych w tym naborze, 35 proc. to wnioski dotyczące dofinansowania w kwocie 27 tys. zł.

Jeśli chodzi o nabór wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych, niż osoby fizyczne, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego kategorii M1 mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 18 750 zł lub 27 tys. zł po zadeklarowaniu rocznego przebiegu nie mniej niż 15 000 km. W tym naborze wnioski o dofinansowanie w kwocie 27 tys. zł stanowią ok. 65 proc. złożonych wniosków.

Najwięcej aut z dopłatą w dużych miastach

Według informacji NFOŚiGW, zgodnie ze złożonymi wnioskami, zarówno w naborze wniosków od osób fizycznych, jak i przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne, najwięcej pojazdów zeroemisyjnych dofinansowanych jest w dużych miastach wojewódzkich, takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań. Według informacji Funduszu na mapie Polski nie występują „białe plamy” w zakresie pojazdów zeroemisyjnych objętych programem.

Beneficjenci „Mojego Elektryka”

Z programu mogą skorzystać: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Wyżej wymienieni beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie w naborach wniosków ogłoszonych przez NFOŚiGW tj. w naborze wniosków od osób fizycznych i naborze wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych, niż osoby fizyczne. Dofinansowanie w tych naborach dotyczy samochodów zakupionych przez wnioskodawcę ze środków własnych lub przy udziale kredytu bankowego.

Chętni na elektryka mogą również ubiegać się o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ścieżce leasingowej. Dofinansowaniem leasingu zajmuje się Bank Ochrony Środowiska, z którym Fundusz zawarł umowę o udostępnienie środków z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalonych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dwa przypadki żądania zwrotu dotacji

Według informacji pozyskanych od NFOŚiGW, do dzisiaj wystąpiły dwa przypadki żądania przez Fundusz zwrotu dotacji wypłaconej w ramach naboru wniosków od osób fizycznych. – Żądanie zwrotu środków wynikało z warunków umowy o dofinansowanie określających sposób postępowania w przypadku kradzieży dofinansowanego pojazdu zeroemisyjnego – wyjaśnia Paweł Mirowski.

Na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dotacji na rzecz NFOŚiGW w kwocie wynikającej z nieutrzymania trwałości przedsięwzięcia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia wypłaty dotacji do dnia zwrotu środków.

Przyczyny odrzucenia wniosków

Zgodnie z warunkami programu wnioski podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych dopuszczających. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub jego aktualizacji do wnioskodawcy wysyłane jest wezwanie z listą braków lub błędów do uzupełnienia/poprawy. W tym przypadku główną przyczyną odrzucenia wniosku jest przesłanie jego aktualizacji po terminie wskazanym w regulaminie naboru lub brak wymaganych uzupełnień. Zgodnie z warunkami regulaminu naboru Wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek ponownie w tym samym naborze.

Inną przyczyną odrzucenia wniosku jest jego złożenie w niewłaściwym naborze wniosków lub złożenie wniosku o dofinansowanie pojazdu zeroemisyjnego, który nie spełnia warunków programu, tj. niewłaściwa kategoria pojazdu, pojazd używany, przebieg wyższy niż wskazane w programie 50 km. – W ramach trwających naborów wniosków z ww. powodów odrzucone zostały 493 wnioski, w tym w ramach naboru wniosków od osób fizycznych 334 wnioski, a w ramach naboru wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne 159 wniosków. W większości przypadków wnioskodawcy korzystając z zapisów regulaminów naborów złożyli wnioski ponownie – mówi Paweł Mirowski.

Dopłata do auta sprowadzonego z zagranicy

Dofinansowanie z programu „Mój Elektryk” może być udzielone na pojazdy zeroemisyjne sprowadzone z zagranicy. W przypadku zakupu samochodu za granicą konieczna będzie przetłumaczona na język polski faktura/umowa kupna-sprzedaży oraz deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych AKC-US. W przypadku zakupu spoza UE dodatkowo należy przedstawić dowód odprawy celnej przywozowej. Oczywiście pojazdy zakupione za granicą muszą spełniać wszystkie warunki programu „Mój Elektryk”.

Dopłaty na zakup/najem jednośladów na prąd

O dofinansowanie pojazdów kategorii L1e – L7e, zgodnie z warunkami programu, ubiegać mogą się przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne. W ramach naboru wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne ogłoszonego przez NFOŚiGW złożono wnioski o dofinansowanie 207 pojazdów tej kategorii w łącznej kwocie dofinansowania ok. 700 tys. zł. – Aktualnie trwa ocena wniosków, a z wnioskodawcami, których przedsięwzięcia zostały ocenione pozytywnie zawierane są umowy o dofinansowanie. Wypłata dofinansowania nastąpi po ustanowieniu zabezpieczeń należytego wykonania warunków umowy – mówi wiceprezes NFOŚiGW.

Z kolei w ścieżce leasingowej wnioskodawcy/leasingobiorcy wystąpili z wnioskami o dofinansowanie 85 pojazdów kategorii L1e – L7e na łączną kwotę dofinansowania 338 tys. zł i taka kwota została przekazana do Banku Ochrony Środowiska na udzielenie dotacji na ten właśnie cel.

Liczba beneficjentów programu

Do tej pory skorzystało w programu „Mój Elektryk” w naborze od osób fizycznych wnioski o dofinansowanie złożyło 1 859 wnioskodawców, z tego zawarto 1300 umów o dofinansowanie. W naborze od przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne wnioski o dofinansowanie złożyło 1 221 wnioskodawców. Obecnie jesteśmy w trakcie uzgadniania warunków umów o dofinansowanie i zatwierdzania dofinansowania przez zarząd Funduszu. W ścieżce leasingowej NFOŚiGW przekazał do Banku Ochrony Środowiska środki na udzielenie dofinansowania dla 3 424 leasingobiorców.

Kwota całkowita jaką dotąd rozdysponowano

Budżet programu wynosi 700 mln zł. Do tej pory wypłacono łącznie 177,8 mln zł, co stanowi 26 proc. całego budżetu programu.

  • 100 mln zł przeznaczono na dofinansowanie osób fizycznych, zawarto umowy na kwotę 28 mln zł, co stanowi 28 proc. budżetu naboru.
  • Na dofinasowanie przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne przeznaczono 200 mln zł i wypłacono dotychczas 0 zł. – Obecnie zawierane są z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie. Wypłata dotacji nastąpi po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy – mówi Paweł Mirowski.
  • Z 400 mln zł na dotacje ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska, przekazano 151,8 mln zł, co stanowi 38 proc. budżetu przeznaczonego na ten cel.

Liczba dofinansowanych aut rośnie każdego dnia

Obecnie w ramach funkcjonujących naborów udzielono dopłat do zakupu ok. 6 tys. pojazdów zeroemisyjnych. Na kolejne ponad 2 tys. pojazdów złożono już wnioski o dofinansowanie. Z uwagi na to, że ogłoszone nabory są naborami ciągłymi, liczby te rosną każdego dnia. – Dopłaty w ramach programu „Mój Elektryk” nie sprawią może, że Polacy zaczną masowo przesiadać się do samochodów elektrycznych. Ale może dzięki niemu choć część z nas wybierze auta elektryczne, a to sprawi, że na ulicach naszych miast będzie więcej aut zeroemisyjnych, będzie ciszej i czyściej – podsumowuje Paweł Mirowski.

Czytaj też:
Nowy Nissan X-Trail debiutuje w Polsce. Pod maską zaskakujące napędy
Czytaj też:
Możesz nagrzać auto zimą z poziomu aplikacji. Nowa odsłona MyT z mnóstwem funkcji
Czytaj też:
Przedsiębiorcy zmienili front. Służbowy samochód to już raczej nie diesel

Źródło: IBRM Samar, NFOŚiGW, Elektromobilni.pl